Danh Sách Nhân Viên

Đây là danh sách nhân viên công ty :

1 Tuân            Chức vụ: Nhân viên lái xe    5164  (quê quán Thanh Hóa)

2  Cường         Chức vụ : Lái xe ,kiêm giám sát,đào tạo nhân viên 8497  (quê quán Thanh Hóa)

3 Sương(tư)   Nhân viên lái xe 3387  (quê quán Huế)

4 Cảnh    Nhân viên lái xe 3517 ( quê quán Quãng Nam)

5 Hiếu    Chức vụ : Nhân viên lái xe   9203 (quê quán Hà Tĩnh)

6 Hà      Chức vụ: Nhân viên lái xe      08953    (quê quán Hà Tĩnh)

8 TRi    Chức vụ : Giám sát và lái xe     5451  (quê Đà Nẵng)

9 Tài       Chức vụ : Quản lý và chạy xe 3633 (Đà Nẵng)

Từ cần tìm: